Betaling

Verzekerde zorg

Onverzekerde zorg

Betalingsvoorwaarden praktijk

Psychotherapie wordt op dit moment geheel of deels vergoed vanuit uw basisverzekering volgens het Zorgprestatiemodel. Afhankelijk van uw Zorgverzekeraar en zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).  Ik werk vanuit het principe: planning is realisatie.

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de client.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk twee werkdagen voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen een door mij gewerkte werkdag voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de client een bedrag van 100,- euro in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de client binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de client het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de client in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de client in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de client een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de client in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.