Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam Praktijk: Praktijk voor inzichtgevende psychotherapie de Reuver
Naam regiebehandelaar: Mw. S. de Reuver
Praktijkadres: Bergselaan 66-B, 3037 CB Rotterdam
AGB code hulpverlener: 94010319
AGB code praktijk: 9458444
KvK nummer: 52147118

2. Werkzaam in met name de gespecialiseerde GGZ.

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
…als er sprake is van een indicatie voor een inzichtgevende behandeling (of een vermoeden hiervan bij een verwijzer). Vaak hebben mensen dan al een kortdurend klachtgericht traject of trajecten achter de rug die weinig/geen of maar kortdurend effect hebben gesorteerd en is een behandeling die zich meer richt op het achterhalen van oorzakelijke factoren aangewezen.

Het type klachten kan uiteenlopen, zoals depressieve klachten en angstklachten, seksuele klachten, identiteitsproblematiek, losmakingsproblematiek, relatieproblemen, dwangmatige klachten en/of trauma’s, maar de oorzaak van de klachten ligt verankerd in de persoonlijkheid, ook wel persoonlijkheidsproblematiek genoemd (of persoonlijkheidsstoornis volgens de DSM).

4. Samenstelling praktijk

Mw. S. de Reuver is de enige behandelaar die verbonden is aan deze praktijk.

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Vrijgevestigde psychiaters

GGZ-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Namen en BIG registraties:

Mw. P. van Rees-Grimbert 79045274825 en 99045274816
Mw. F. Kwee 49056047616
Mw. M. van der Valk-Metz 29022761716 en 59022761701
Mw. M. Pelzer 59023221301 en 29023221316
Mw. A. Wever 29062711916
Mw. M. Vertriest 39046162501
Mw. R. Frijling, psychiater
Dhr. J. Stam 59912411316
Dhr. B. van der Hek 89021428716 en 9021428701
Dhr. E. Hauber 39025779916 en 19025779925
Mw. G. Frijda 89025770316
Mw. C. Spaans 69024010201
Mw. K. Nievelstein 69062387325 en 89062387316

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk:

Ik bespreek iedere intake anoniem binnen het Psychoanalytisch Platform Rijnmond om gezamenlijk tot een afgewogen diagnostiek, indicatiestelling c.q. verwijzing te komen. Tevens vinden evaluaties van behandelingen hier plaats. Binnen intervisie verband bespreek ik mijn eigen functioneren binnen de behandelingen, consultatie, eventuele stagnaties, etc. En verwijzing binnen netwerk bij te lange wachttijd.

Als er bij de indicatiestelling geadviseerd wordt tot een psychiatrisch consult wordt dit in overleg met client ingezet. Mocht er tijdens een behandeling behoefte zijn of reden zijn voor een psychiatrisch consult, dan kan dit binnen mijn netwerk snel gerealiseerd worden.

Mocht er testpsychologisch onderzoek nodig zijn, dan kan ik hiervoor ook terecht binnen mijn netwerk. Bij benodigd specialistisch onderzoek verwijs ik naar de hierin gespecialiseerde instellingen.

5d. Patiënten kunnen terecht bij mij:
Binnen mijn praktijk ben ik tijdens kantooruren bereikbaar op de dagen dat ik werk voor spoedconsulten face to face, per mail of telefonisch (uitsluitend voor wie al in behandeling is). Buiten kantooruren kan men contact opnemen met de huisarts en/of crisisdienst. Echter behandel ik geen crisisgevoelige patienten binnen deze praktijk en bespreek ik met mijn patienten dat ik buiten kantooruren geen steun kan bieden. Bij uitzondering kan een mede behandelend psychiater dit wel bieden (als deze binnen een ggz instelling werkt bijvoorbeeld). Tijdens vakanties kan men in geval van nood contact opnemen met mijn waarnemer, van wie mijn clienten het nummer hebben gekregen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat ik in principe niet met crisisgevoelige mensen werk in de praktijk.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Zie website onder Verzekerde zorg

7. Behandeltarieven

Zie website onder Betaling

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, en specialistische verenigingen:

Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Anders, namelijk
Verder zie mijn website en de volgende website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf

9.Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij mr. N. van den Burg:

De klachtenregeling is hier te vinden:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:  Geschillencommissie LVVP

10.Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Een collega genoemd bij vraag 5b die beschikbaar is ten tijde van mijn vakantie of ziekte.

Naam vervangend behandelaar:

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijkdoorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Zie onderaan welkomspagina website

12. Aanmelding en intake

Zie website

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

Naam: Mw. S. de Reuver
Gespecialiseerde GGZ
Kwalificatie Omschrijving: 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?

Patiënten hebben alleen met Mw. S. de Reuver te maken, behoudens patiënten die doorverwezen worden.

Patiënten melden zich telefonisch dan wel via de mail aan en er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt een inschatting gemaakt of de problematiek van patient binnen de praktijk te behandelen zou kunnen zijn en of er voldoende match is tussen behandelaar en patient. Zo niet, dan volgt een verwijzing. Zo wel, dan volgen er drie of vier onderzoeksgesprekken om tot een goede indicatiestelling te kunnen komen.

De neerslag van deze onderzoeksgesprekken wordt dan anoniem besproken binnen het Psychoanalytisch Platform Rijnmond en in het adviesgesprek met de patient bespoken (evenals diagnose, classificatie en behandelplan). Tijdens het adviesgesprek worden er ook afspraken gemaakt voor de behandeling (betalingsvoorwaarden en klachtenregeling meegegeven).

14.Behandeling

Zie website

14e en f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt geevalueerd en gemonitord:

Er wordt jaarlijks geevalueerd binnen intervisieverband en het behandelplan wordt indien nodig aangepast.
De ROM wordt iedere drie maanden, bij aanvang en sluiting van de behandeling afgenomen.

Naast het bespreken van de ROM uitslagen (iedere drie maanden) bespreek ik regelmatig (afhankelijk van de behandeling en de patient) hoe het met hem/haar gaat en hoe deze de behandeling en mij als behandelaar ervaart.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

III.Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag toestemming van de patient bij het delen van privacy gevoelige informative met collega’s of verwijzers.

Ja.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

Download hier het kwaliteitsstatuut: