Verzekerde Zorg

Psychotherapie is zorg die in principe vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U hebt hiervoor wel een verwijzing voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ van de huisarts nodig en er zijn een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden (zie onder). Zorgverzekeraars brengen het eigen risico altijd in rekening. In 2024 gaat dit om een bedrag van € 385,- euro, mits u uw eigen risico niet hebt verhoogd.

Voor 2023 heb ik een contract met DSW afgesloten.

Voor 2024 heb ik géén contracten gesloten met Zorgverzekeraars! 

Voor een overzicht van Zorgverzekeraars die voor 2024 wel een restitutiepolis aanbieden zie het overzicht op de webpagina van de Contractvrije psycholoog. Daarin worden restitutiepolissen van Aevitae Eucare, A.S.R. en Menzis genoemd. Verder vindt u hier per zorgverzekeraar het percentage van de gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling dat zij vergoeden.

Het gehanteerde tarief in deze praktijk is volgens de normen van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) en wordt elk jaar door hen geïndexeerd: Tarieven NZa.

Natura en restitutiepolissen

De meeste mensen hebben een naturapolis. Dit houdt onder andere in dat de zorgverzekeraar die zorg vergoedt die door een zorgverlener wordt geboden met wie zij een contract heeft afgesloten. Let op: als mensen bij een zorgverlener komen met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, wordt maar een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest van de rekening dient u dan zelf te betalen.

Als mensen een restitutiepolis hebben mogen zij zelf een zorgverlener kiezen. De zorgverlener zal een rekening indienen bij de cliënt en deze kan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar. In dit geval vergoedt de zorgverzekeraar meestal grotendeels of de gehele behandeling. De restitutiepolis is vaak wat duurder dan de naturapolis en dient specifiek afgesloten te worden om uw keuzevrijheid te garanderen. In 2024 zullen er nog maar beperkt restitutiepolissen worden aangeboden.

Belangrijke informatie:

 • Heeft u een verwijzing van uw huisarts voor ‘Specialistische GGZ’, en een naturapolis, dan zal uw zorgverzekeraar een deel van uw behandeling vergoeden (zie uw polisvoorwaarden) en zult u de rest zelf dienen te bekostigen.
 • Als u een verwijzing van de huisarts voor ‘Specialistische GGZ’ én een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling in deze praktijk meestal grotendeels vergoed (let wel: sommige zorgverzekeraars bieden geen restitutiepolissen meer aan!). U zult het verschil zelf dienen te bekostigen.
 • Het is aan te raden om voor de zekerheid navraag te doen bij uw zorgverzekeraar (het liefst per mail). Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige inzichtgevende psychotherapie aan te vragen. Sommige zorgverzekeraars veranderen jaarlijks het percentage dat ze vergoeden. Als u uzelf goed informeert komt u later niet voor verrassingen te staan!
 • U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen.

Mededeling NZa t.a.v. wachttijden in de Gespecialiseerde GGZ:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Zorgprestatiemodel

Download hier de folder “Nieuwe bekostiging van de GGZ”

Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

Zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de ‘zorgvraagtypering’.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in. Dit vraagt veel aanpassingen aan computersystemen, zowel bij uw behandelaar als bij de zorgverzekeraars. Daarom is het per 1 januari 2022 nog niet mogelijk om de rekeningen te declareren. De verwachting is dat declareren uiterlijk per 1 april 2022 mogelijk zal zijn.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.  In deze praktijk wordt gewerkt met het principe: planning is realisatie.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?  De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Moet ik eigen risico betalen?
Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.