Verzekerde Zorg

Psychotherapie is zorg die in principe vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U hebt hiervoor wel een verwijzing voor ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig en er zijn een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden (zie onder). Zorgverzekeraars brengen het eigen risico in rekening. In 2021 gaat dit om een bedrag van € 385,- euro, mits u uw eigen risico niet hebt verhoogd.

DBC

Psychotherapie wordt gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, en/of na 1 jaar, aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Natura en restitutiepolissen

De meeste mensen hebben een naturapolis. Dit houdt onder andere in dat de zorgverzekeraar die zorg vergoedt die door een zorgverlener wordt geboden met wie zij een contract heeft afgesloten. Let op: als mensen bij een zorgverlener komen met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, wordt maar een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest van de rekening dient u dan zelf te betalen.

Als mensen een restitutiepolis hebben mogen zij zelf een zorgverlener kiezen. Aan het eind van de behandeling of als er een DBC wordt gesloten zal de zorgverlener een rekening indienen bij de cliënt en deze kan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar. In dit geval vergoedt de zorgverzekeraar meestal grotendeels of de gehele behandeling. De restitutiepolis is vaak wat duurder dan de naturapolis en dient specifiek afgesloten te worden om uw keuzevrijheid te garanderen.

Voor 2021 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Belangrijke informatie:

  • Heeft u een verwijzing van uw huisarts voor ‘Specialistische GGZ’, en een naturapolis, dan zal uw zorgverzekeraar een deel van uw behandeling vergoeden (zie uw polisvoorwaarden) en zult u de rest zelf dienen te bekostigen.
  • Als u een verwijzing van de huisarts voor ‘Specialistische GGZ’ én een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling in deze praktijk meestal volledig of grotendeels door uw zorgverzekeraar vergoed (let wel: hierop zijn uitzonderingen). U zult het verschil zelf dienen te bekostigen.
  • Het is aan te raden om voor de zekerheid navraag te doen bij uw zorgverzekeraar (het liefst per mail). Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige inzichtgevende psychotherapie aan te vragen. Sommige zorgverzekeraars veranderen jaarlijks het percentage dat ze vergoeden. Als u uzelf goed informeert komt u later niet voor verrassingen te staan!
  • U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen.

Mededeling NZa t.a.v. wachttijden in de Gespecialiseerde GGZ:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”